Historia PŚDS

Siedziba Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 1 grudnia 2017 r. na mocy Uchwały Nr XXXIV/279/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 października 2017 r. rozpoczął swoją statutową działalność Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej. Jest on nową jednostką organizacyjną Powiatu Puławskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczoną dla trzech kategorii pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi:

– typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

– typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;

– typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej posiada 35 miejsc statutowych, obejmuje swoim działaniem przede wszystkim mieszkańców Powiatu Puławskiego.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom:

 • prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pracę socjalną na rzecz uczestników i ich rodzin,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • niezbędną opiekę w czasie zajęć, w przypadku choroby oraz zdarzeń losowych,
 • terapie ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
 • jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany w ramach treningu kulinarnego,
 • terapię zajęciową prowadzoną w formie indywidualnej lub zespołowej,
 • uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego pod nadzorem pracownika Domu,
 • usługi transportowe polegające na dowożeniu z miejsca zamieszkania lub innego uzgodnionego z dyrektorem miejsca i odwożenia po zajęciach do miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego z dyrektorem,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze Puławskiej funkcjonują następujące pracownie:
  1. gospodarstwa domowego,
  2. stolarska,
  3. uzdolnień twórczych,
  4. artystyczna,
  5. ogrodnicza,
  6. komputerowa,
  7. kompetencji społecznych.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej jest również miejscem integrującym lokalną społeczność. Przykładem może być zorganizowana przez PŚDS wspólnie z Parafią św. Wojciecha w Górze Puławskiej Wigilia dla mieszkańców oraz uczestników Domu.