REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ

przez | 16 września 2019

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domy Samopomocy w Górze Puławskiej zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 2

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508
  z późn.  zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. 2018
   poz.1878 z późn. zm);
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 r.; poz.869);
 5. Uchwały Nr XXXIV/279/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 października 2017 r.
  w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej;
 6. Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej;
 7. Niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej przeznaczony jest dla osób pełnoletnich: przewlekle psychicznie chorych (Typ A), upośledzonych umysłowo (Typ B), wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Typ C), które
  w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w życiu codziennym, w środowisku rodzinnym i społecznym,
  w szczególności zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej ich i ich rodzin.
 2. Powiatowy Środowiskowy Domu Samopomocy posiada35 miejsc statutowych.
 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej jest samodzielną jednostką organizacyjną, realizującą zadania pomocy społecznej, finansowanej z budżetu państwa.
 4. Organem prowadzącym jest Powiat Puławski.
 5. Dom swoim działaniem obejmuje mieszkańców Powiatu Puławskiego, a w przypadku wolnych miejsc może przyjmować mieszkańców innych powiatów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu, a odpowiednim organem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Górze Puławskiej.
 6. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy pracuje co najmniej 5 dni w tygodniu, w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostałe 2 godziny przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także  zapewnianie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.
 7. Dopuszcza się możliwość organizowania zaplanowanych zajęć w godzinach innych niż wymienione w pkt 6 oraz w dni wolne od pracy.
 8. Dopuszcza się możliwość zamknięcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  w Górze Puławskiej

§ 4 

Celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

 1. wdrażanie uczestników do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności i zaradności, w podstawowych sferach życia;
 2. stwarzanie możliwości rozwoju osobistego i twórczego oraz utrwalanie nabytych umiejętności;
 3. integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym;
 4. rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem, komunikowania się i współżycia społecznego;
 5. rehabilitacja psychiczna, ruchowa, społeczna i zawodowej uczestników;
 6. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami uczestników.

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają trudności w nawiązywaniu relacji z otoczeniem
  i przystosowaniem się do życia codziennego oraz zaspakajania swoich potrzeb życiowych. 
 2. W celu realizacji swoich zadań Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej tworzy system  powszechnie dostępnej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, nawiązując  współpracę z  organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział III

Zakres świadczonych usług

§ 6

 1. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązujących standardów określonych        w rozporządzeniu  w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 2. Zakres świadczonych usług (rodzaj zajęć) jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.
 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom:
 4. prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego,
 5. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pracę socjalną na rzecz uczestników i ich rodzin,
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 8. niezbędną opiekę w czasie zajęć, w przypadku choroby oraz zdarzeń losowych,
 9. terapie ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 10. prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
 11. jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany w ramach treningu kulinarnego,
 12. terapię zajęciową prowadzoną w formie indywidualnej lub zespołowej,
 13.  uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego pod nadzorem pracownika Ośrodka,
 14. usługi transportowe polegające na dowożeniu z miejsca  uzgodnionego z dyrektorem i odwożenia po zajęciach do  miejsca uzgodnionego z dyrektorem,
 15.  inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,
 16. prowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

§ 7

 1. W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze Puławskiej funkcjonują następujące pracownie:
  1. gospodarstwa domowego,
  1. stolarska,
  1. uzdolnień twórczych,
  1. artystyczna,
  1. ogrodnicza,
  1. komputerowa,
  1. kompetencji społecznych.
 2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje również pomieszczeniami,
  z których mogą korzystać uczestnicy:
 3. pokój wyciszeń,
 4. jadalnia,
 5. sala rehabilitacyjna / sala spotkań,
 6. pokój pielęgniarki,
 7. psychologa i pracownika socjalnego.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 8

 1. Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje, inicjuje kierunki działania, nadzoruje pracę wszystkich pracowników Dyrektor Domu przy udziale Głównego Księgowego.
 2. Dyrektor reprezentuje Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy na zewnątrz.
 3. Zatrudnia odpowiednio do potrzeb osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i jest ich bezpośrednim  przełożonym oraz posiada uprawnienia pracodawcy w stosunku do    wszystkich pracowników.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora w Domu, zastępuje go wyznaczony pracownik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z wyłączeniem spraw finansowych – zaciągania zobowiązań oraz spraw kadrowych- nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
 5. Dyrektor  podejmuje wszelkie działania zgodne z pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Puławskiego.

§ 9

 1. Strukturę organizacyjną Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej tworzą następujące stanowiska pracy:
  1. Dyrektor- 1 etat;
  1. Psycholog – 1 etat;
  1. Pracownik socjalny ¼ etatu / Terapeuta ¾ etatu (1 osoba );

       4) Starszy terapeuta- 3 ½ etatów;

 5) Fizjoterapeuta – ½ etatu;

 • Pielęgniarka – 1 etat;
 • Główna księgowa- ½ etatu;
 • Kierowca – 1 etat;

      9) Terapeuta – 1½ etatu.

2. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu.

3. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk określają zakresy czynności stanowiące załącznik do umowy o pracę.

4. Strukturę organizacyjną Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej w opracowaniu graficznym przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

    1.W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy działa Zespół Wspierająco-  Aktywizujący.

    2. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego ustalanie okresu realizacji tego planu oraz ocena postępów i osiągnięć uczestnika,

2) opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami,  

3) organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych,

4) wspieranie uczestników w sytuacjach kryzysowych.

   3. Zespół Wspierająco-Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej ich modyfikacji.

    4. Skład Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, jego cele i zadania oraz zasady funkcjonowania określa Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy odrębnym zarządzeniem wewnętrznym.

Rozdział V

Prawa i obowiązki uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 11

Uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mają prawo do:

 • godnego i podmiotowego traktowania;
 • korzystania z usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy;
 • uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokojeniu potrzeb, zainteresowań i oczekiwań oraz zapewnienia ochrony prawnej;
 • współdecydowania w miarę możliwości w sprawach dotyczących ich osoby;
 • zgłaszania skarg i wniosków;
 • do rozwoju samorządności;
 •  usprawiedliwionej nieobecności;
 • przebywania poza terenem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu odpowiedniemu pracownikowi (wpis do zeszytu wyjść potwierdzony podpisem);
 • czasowej odmowy udziału w zajęciach ze względu na złe samopoczucie.
 • Do obowiązków uczestnika należy:
 • systematyczne uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Placówkę;
 • dbanie o higienę osobistą oraz estetyczny wygląd zewnętrzny;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym poszanowanie praw i godności innych;
 • przestrzeganie Regulaminu oraz obowiązujących w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy zarządzeń porządkowych;
 • dbania o estetykę Domu i sprzęt będący na jego wyposażeniu;
 • przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego;
 • regularnie wnosić opłatę za pobyt w Placówce, jeśli takowa została ustalona.

§ 12

 1. W przypadku niestosowania się uczestnika do Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zasad obowiązujących w Domu, a w szczególności:
 2. powtarzającego się rażącego i nagminnego zachowania wobec uczestników i pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (używanie wulgarnych słów, powtarzająca się agresja fizyczna i słowna, obrażanie i znieważanie);
 3. nieprzestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa na terenie Placówki (zagrożenie dla zdrowia innych osób);
 4. wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych  na terenie Domu;
 5. braku dbałości o mienie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (kradzież, niszczenie mienia);
 6. opuszczania Domu w godzinach zajęć bez porozumienia z opiekunem;
 7. braku informacji o nieobecności dłuższej niż 3 miesiące,

2. Dyrektor jednostki może po uzgodnieniu z Zespołem Wspierająco-Aktywizującym wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskiem o uchylenie lub nieprzedłużenie decyzji kierującej.

§ 13

Uczestnicy wyróżniający się aktywną postawą społeczną, wysokim zaangażowaniem w działalność Domu mogą być nagradzani.

Rozdział VI

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 14

1. Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

2. Na tablicy ogłoszeń zawieszony jest zeszyt skarg i wniosków w którym  uczestnicy oraz  ich rodzice, opiekunowie mogą złożyć skargę lub wniosek na piśmie.

 • Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski niezwłocznie po rozpoznaniu sprawy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Dom nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika, który oddalił się poza teren Placówki bez porozumienia z personelem i bez wpisu w zeszyt wyjść uczestników.
 2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty wniesione lub pozostawione przez uczestnika na terenie Domu.

§ 16

 1. Regulamin Organizacyjny opracowuje Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej.
 2. Regulamin Organizacyjny po uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd  Powiatu Puławskiego.
 3. Wprowadzanie zamian Regulaminu dokonywane jest w trybie przewidzianym dla uchwalenia Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

§ 17

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników i uczestników Powiatowego Środowiskowego Domy Samopomocy Górze Puławskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zarządzenia i wytyczne wewnętrzne Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.